ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ


ਸਵੇਰੇ ੮.੩੦ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ੧੨.੦੦ ਤੱਕ - ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ

ਦਾਖਲੇ ਖੁੱਲੇ ਹਨ

ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੀ